Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
A TSTOURS UTAZÁSI IRODA KFT. UTAZÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ
ÉRVÉNYES: 2015. MÁJUS 4-TŐL

mely köttetett a TsTours Utazási Iroda Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Somogyi Béla utca 1/b. Tel/fax.: +36 1 797 7845,
Mobil: +36-30/4743044, e-mail: tstours@tstours.hu, Web oldal címe: www.tstours.hu, Cégjegyzékszám: 06-09-009114, Engedélyszám:U-001299, Adószám: 13231844-2-06, vagyoni biztosíték nyújtója: UNION Biztosító Zrt., 2015. évi vagyoni biztosíték összege (nemzetközi) 5.000.000 Ft, és a szerződést aláíró utas (megbízó) között az alábbiak szerint:
A TSTours Utazási Iroda által szervezett utazásokra a Ptk. 415-416.§ - a és az utazási szerződésekről szóló 281/2008 Kormányrendelet az irányadóak és annak utólagos kiegészítései, módosításai.

I. Az utazási szerződés létrejötte

1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utas vagy képviselője) az utat megrendelte, a díjelőleget befizette, jelentkezését a TsTours Utazási Iroda elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és a 40% előleg igazoltan a TsTours Utazási Irodához megérkezett. Ha az utazási iroda a jelentkezést csak feltételesen fogadta el, akkor a szerződés csak a végleges visszaigazolás után jön létre. Ennek tényét az iroda köteles írásban jelezni. Az utazási iroda szerződéses partnerének, megrendelőnek - kétség esetén - a foglalást intéző személy tekintendő akkor is, ha név szerint más utasok számára intézte a foglalást. Esetleges jogosulatlan megbízás esetén minden felmerülő kárért az eljáró személy felelős. Jogi személy esetén, a TsTours Utazási Iroda árajánlatát követő, írásos megrendelés átadásával (e-mail esetén is) egyidejűleg jön létre az utazási szerződés. Szerződés létrejöhet utazásközvetítő útján is. Ebben az esetben a közvetítő köteles adatait, nyilvántartási számát az utasnak írásban átadni.

II. A katalógus, programfüzet, utazási csomag

2. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a részvételi díjat a TsTours Utazási Iroda programfüzete, szórólapja valamint az adott útnál leírtak és a fenti szerződéshez mellékelt tájékoztató tartalmazza a 281/2008. (XI.28.) Korm. Rendelet 13-15. §-ában foglalt tartalommal. Ezek olvashatóak a TsTours Utazási Iroda oldalán (lásd fentebb). Ezek ismeretének hiánya nem képez reklamációalapot.

III. Szolgáltatások, Részvételi díj

3.1 A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint a hatályos adójogszabályok szerinti, a természetes személyek megrendelésére vonatkozó általános forgalmi adót tartalmazza.
3.2 Jelentkezéskor - ha speciális utazási feltétel másként nem rendelkezik -, a részvételi díj 40%-a a befizetendő előleg, az iroda hozzájárulásával, speciális esetekben, kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a szerződés. Ebben az esetben a hátralék fizetés időpontja, legkésőbb az utazás kezdete előtti 30. nap. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Ha a befizetési határidőt az utas nem teljesíti, a TsTours Utazási Iroda a szerződést érvénytelennek és a megrendelést lemondottnak tekintheti, még akkor is, ha azt már visszaigazolta. Ez vonatkozik közvetítő útján történő szerződéskötésre is. Amennyiben a teljes összeg a 30.000 Ft-ot nem éri el, vagy a jelentkezés az út indulása előtt 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő.
3.3 Árváltozások, a szállítási költségek ( ide értve az üzemanyag költségeket)adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), deviza forint árfolyam változása esetén az utazási iroda az utazás árát annak megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Erről köteles az utast írásban tájékoztatni. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utas a megrendeléstől elállhat, de erről az irodát haladéktalanul értesítenie kell. Az áraknál megjelölt reptéri illetékek tájékoztató jellegűek. Pontos összegét a teljes részvételi díj befizetésekor közli az utazási iroda. Ez nem szerződésszegés és ezért az utas nem állhat el a szerződéstől. Az iroda a teljes összeg befizetését követően nem emelheti meg az illeték összegét. Az utas költségmentesen elállhat a szerződéstől, ha az utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatta. Az utasnak ilyen esetben a befizetett összeget azonnal vissza kell kapnia és ezenfelül az adott időre eső jegybanki alapkamatra is igényt tarthat.
3.4 A fakultatív programok befizetése jelentkezéskor vagy a teljes részvételi díj kiegyenlítésekor történik. Ha az utas az utazás során a programban nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát köteles a helyszínen az iroda képviselőjének az adott ország pénznemében befizetni. Ez vonatkozik a kinti fakultatív jelentkezésekre, belépőjegyekre is. Amennyiben az utas az utazás során valamely megrendelt és befizetett szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem vesz igénybe, úgy az utas más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet. Az utasok vízumukat önállóan is intézhetik. Ebben az esetben az esetleges elutasítás esetén történő útlemondás csak a stornó feltételeknek megfelelően lehetséges.
3.5 Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél, vám-, deviza- jogszabályokat betartani. Ha az utast saját hibájából, az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják vagy bármely okból az utat megszakítja a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ugyanez vonatkozik
arra az esetre is ha az utas nem jelenik meg a társas út indulásakor.Jelentkezéskor az utasnak kontakttelefonszámot kell megadnia, hogy induláskor, ha esetlegesen szükséges, a kapcsolatot fel lehessen vele venni. Várakozási idő az utasra: 15 perc. Az utas köteles elfogadni és betartani a csoportos utazásokon elvárható, általános etikai és utazási szokásokat. Amennyiben ezt többször és utastársakra vonatkozóan is bántóan megsérti akkor a csoportvezető az utas utazását, megszakíthatja (Pl. részegség, agresszív magatartás...). Ebben az esetben haza utazásáról az utas maga kell, hogy gondoskodjon, és kártérítési igénnyel az iroda felé nem fordulhat, de a TsTours Utazási Iroda az utastól az által okozott kár megtérítését követelheti.
3.6 Amennyiben az Utas által megrendelt szolgáltatások között az Utas repülőgéppel történő szállítása is szerepel, ezen szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Az 1929-es Varsói Egyezmény és az 1999-es Montreali Egyezmény szerint a TSTours Utazási Iroda nem felel a közlekedési eszközök késéséből, járattörléséből származó károkért.

IV. Az Utazási Iroda elállása

4.1 A TsTours Utazási Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 20 napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől írásban elállhat. Ha a fakultatív program elegendő jelentkező (min. 5 fő) hiányában elmarad, a befizetett összeget hazaérkezés után irodánk visszatéríti. Amennyiben a fakultatív programra indulás előtt, Magyarországon lehet jelentkezni, és ezt az utas elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. idegenvezető) azt nem köteles elfogadni. Amennyiben az utazás vis major okok (előre nem látható külső körülmények, valamint túlfoglalás) miatt elmarad, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik, de a befizetett összeget, az adott időszakra eső jegybanki alapkamattal megemelve haladéktalanul köteles visszafizetni. Egyéb esetben köteles az utas kárát megtéríteni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a programban csak minimális módosításra került sor, vagy ha az utas azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást kapott.
4.2 Az utazás megkezdése előtt 7 nappal részletes tájékoztatót, az utazás napján vouchert bocsát az utas rendelkezésére, mely tartalmazza az országra jellemző szokásokat (étkezés öltözködés, közlekedés), éghajlati viszonyokat, egészségügyi előírásokat az idegenvezető, vagy a telepített képviselő nevét, címét .Amennyiben úgy érzi, nem kapott elegendő információt az úttal, kapcsolatban - bármilyen vonatkozásban-, akkor feltétlenül vegye fel irodánkkal a kapcsolatot. Ennek elmulasztása esetén utólagosan, tájékoztatás és információ hiányossága miatti reklamációt, panaszt nem tudunk elfogadni.
4.3 Az utas az általa okozott kárért (pl. autóbuszban, szállodában...) közvetlenül felelős a szolgáltatóval vagy más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utas maga gondoskodik. Az autóbuszban hagyott tárgyakért irodánk nem vállal felelősséget.

V. Az Utas elállása a szerződéstől

5.1 Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondást (szerződéstől történő elállást) írásban kell megtennie. Lemondás esetén a megrendelt teljes részvételi díjból személyenként az alábbi költség (bánatpénz) fizetendő:
Ha a lemondás és az indulás közötti idő:
60 - 36. nap közt: 10%
35 - 21. nap: 50%
20 - 11. nap: 75%
10 napon belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén 100%. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás, írásban irodánkba beérkezett. Ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, akkor a TsTours Utazási Iroda azt lemondás esetén is köteles az utasnak átadni, de ennek visszatérítését az utas az utazási irodától nem követelheti. Speciális útlemondási szerződés is köthető, ha azt mindkét fél aláírásával elfogadja. Az utas jogosult az utazási jogát másnak engedményezni, ha Ő is elfogadja (aláírásával) az utazási szerződést és megfizeti az esetleges többletköltségeket (pl. új repülőjegy kiállítás). Az engedményezés csak a TsTours Utazási Iroda jóváhagyásával, írásbeli visszaigazolásával és az esetleges többletköltségek megfizetésével válik érvényessé.

VI. Hibás teljesítés

6.1 Az utazási irodák és a szállodák közötti IH&RA/UFTAA nemzetközi szerződés szerint felel a TsTours Utazási Iroda a szálláshely szolgáltatásokért. A TsTours azt szavatolja, hogy a szálloda az adott országban olyan kategória besorolású, mint amit meghirdetett. Nem vállal azért felelősséget, hogy az adott szálloda minősége (ugyanabban vagy másik országban) más azonos besorolású szálloda színvonalának megfelel-e.
6.2 Kivételes esetekben a TsTours Utazási Iroda fenntartja jogát a változtatásokra, pl. szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos vagy magasabb értékű programokkal történő módosítására, a napok valamint az azon belüli programok felcserélésére. Ilyen esetben az utas kártalanítási összegre nem tarthat igényt. Szintén nem nyújtható be kártérítési igényt, utólagosan a busz ülésrendjével kapcsolatban. Programcsere esetén külön díjat nem számolhat fel az utazási iroda. A légitársaságok menetrend változtatásáért és az esetleges késésekért az irodát nem terheli felelősség még akkor sem, ha az a program lebonyolítását is befolyásolja. Ebben az esetben az iroda köteles az utasok számára lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani. A fentiekből következik, hogy a légitársaság nem a megadottak szerint teljesíti szolgáltatásaiért a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így az esetleges kártérítési igényt is oda kell benyújtani. Ezen esetekre az irányadóak: a Montreáli egyezmény (kihirdetve: 2005. VII. törvénnyel), valamint a 261/2004-es EK rendelet és a 25/1999 Korm. rendelet rendelkezései. A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomag feladási többlet költség) az utas köteles önállóan tájékozódni.
6.3 A szerződés hibás teljesítése esetén az utas visszatérítési kérelmét a hazaérkezéstől számított 7 napon belül, ajánlott levélben, nyújthatja be a TsTours Utazási Iroda irodájánál. Az utast - az utazásszervező hibás teljesítése esetén is -, együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgáljuk ki és bíráljuk el jogosságát, ha azt az utas a 281/2008. (XI. 28) korm. rendelet 10. § (4) bekezdése szerint eljárva, azt a helyszínen haladéktalanul bejelentette az idegenvezetőnek vagy a szállodának, illetve a részvételi jegyen jelzett kontakt irodai telefonszámon. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő, vagy szolgáltató, vagy több utas által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek 1 példányát. Amennyiben az utas kárigényét késve vagy nem a megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. A felek elfogadják, hogy a kártérítés összege (vagyoni és nem vagyoni jellegű) összesen semmilyen esetben sem haladhatja meg az utazási irodához befizetett összeget illetve a törvényben meghatározott mértéket. A benyújtott kárigény megválaszolási határideje: 30 nap.

VII. Biztosítás

7.1 Társas útjainknál külön jelezzük azokat, melyekben a biztosítás az alapösszegben szerepel. Ahol ez külön nincs feltüntetve, ott a biztosítást (baleset-, betegség-, poggyász) külön kell megkötni. A biztosítások megkötése önállóan történik. Irodánkban több biztosító társaság biztosításából választhat. Amennyiben az utas nem köt biztosítást, akkor betegségéből, balesetéből fakadó összes felelősség és költség őt terheli.
7.2 Programfüzetünkben szereplő társas útjainkra stornó biztosítás köthető. Amennyiben az utas vagy gyermeke, szülője, házastársa hatósági orvos vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel jár betegsége, elhalálozása miatt nem vehet részt az utazáson, akkor a biztosító az önrész (kb. 20%) levonása után, az alap részvételi díjat a probléma kivizsgálása és jogossága után visszatéríti. A jogosultság elbírálása a biztosító társaság hatásköre. A részletes szabályzat megtekinthető irodáinkban illetve web oldalunkon. Az utas köteles az igazolt utazásképtelenség bekövetkezésének napjától számított 2 munkanapon belül az útlemondási szándékát az utazási irodánál és az UNION Biztosító Zrt.-nél bejelenteni. Az önrész a fakultatív programok esetére is érvényes. A repülőtéri illeték visszatérítése a légitársaságok szabályzatai alapján történik.

VIII. Egyéb

8.1 Utazásközvetítői szerződés alapján a TsTours Utazási Iroda az utas megbízásából más utazási iroda, szolgáltató árualapját, szolgáltatásait is lekötheti, megrendelheti. Ebben az esetben az utazást, szolgáltatást szervező iroda utazási feltételei érvényesek. Ilyen esetben a TsTours a szolgáltatást teljesítő magatartásáért csak akkor felel, ha az utas felé történő megfelelő tájékoztatás átadásában mulasztás terheli.

9. További hasznos információkat, tudnivalókat az úttal kapcsolatban a www.tstours.hu weboldalon és a programfüzetben található fogalmak résznél elolvasom, tudomásul veszem, elfogadom ezek a szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik. Amennyiben ezekkel kapcsolatban az utasnak bármilyen kérdése, problémája lenne akkor haladéktalanul írásban jelzi a TsTours Utazási Iroda felé.

10. Jogviták esetén hatáskörtől függően a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság a kizárólagosan illetékes.

11. Az utas panaszával a 281/2008. (XI.28.) Korm. Rendelet 3. §-ában ( szerződésnek az utas rendelkezésére bocsátására vonatkozó), illetve 6. § (3) bekezdésben (díjemelés indokára vonatkozó ) foglalt rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat, az 1997. CLV. tv-ben meghatározottak szerint, míg a 13. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Hatóság járhat el.

12. Felek rögzítik, hogy jelen okiratban nem szereplő feltételek vonatkozásában a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 281/2008. (XI.28) korm. rendeletben foglaltakat fogadják el magukra nézve kötelező erővel azzal, hogy a jelen okiratban foglaltak esetleges, részbeni érvénytelensége az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti.

Erdős László
ügyvezető igazgató
TSTOURS Utazási Iroda Kft. (TSTours Utazási Iroda)